Algemene Voorwaarden EdwinZorgt

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle vormen van dienstverlening van EdwinZorgt en zijn medewerkers te weten individuele begeleiding, groepsbegeleiding en kortdurend verblijf. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de zorgovereenkomsten die vanaf 31 augustus 2018 tot stand zijn gekomen, tussen individuele zorgvragers en EdwinZorgt. Op zorgovereenkomsten die voor die datum zijn afgesloten blijven de daarbij behorende eerdere algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Begripsbepaling

Opdrachtgever: elke organisatie, instantie of persoon, die ten behoeve van een Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger een Beschikking neemt c.q. Financieringsbron is op grond waarvan EdwinZorgt Zorg- en dienstverlening aan die Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger levert. Indien de Zorg- en dienstverlening geheel of gedeeltelijk uit eigen middelen wordt gefinancierd, is de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger voor dat deel tevens Opdrachtgever.

Persoonsgebonden budget (PGB): het budget dat aan de Budgethouder op basis van een Beschikking is toegekend, waarmee de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger zelf zorg kan inkopen waarbij de SVB voor betaling zorg draagt.

SVB: de Sociale Verzekeringsbank die het PGB voor de Budgethouder beheert en goedgekeurde facturen ten laste van diens PGB aan EdwinZorgt betaalt.

Budgethouder: een natuurlijke persoon die Zorg- en dienstverlening van EdwinZorgt ontvangt of zal ontvangen.

Wettelijk vertegenwoordiger: de ouder(s), voogd, curator, bewindvoerder en/of mentor, die op grond van de wet of op grond van een rechterlijke uitspraak bevoegdheden als bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek uitoefent.

Woonplaatsbeginsel: het in de Jeugdwet neergelegde beginsel, dat bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het bieden van passende zorg.

Zorg- en dienstverlening: de door EdwinZorgt aan de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger geleverde zorg en diensten op grond van Jeugdwet en/of andere toepasselijke regelgeving.

EdwinZorgt: de rechtspersoon EdwinZorgt.

Zorgovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst die tussen EdwinZorgt en de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger tot stand komt, waarbij EdwinZorgt zich jegens de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger verbindt om Zorg- en dienstverlening te verrichten.

Doelplan : het document dat door EdwinZorgt in overleg met de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger wordt opgesteld waarin de zorgvragen, doelen en werkwijze uiteen gezet worden.

Artikel 2 Toepasselijkheid en gelding

2.1 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de Zorgovereenkomst tussen EdwinZorgt en een Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger die vanaf 31 augustus 2018 tot stand komt. Op een zorgovereenkomst die voor 31 augustus 2018 is afgesloten blijven de bij die zorgovereenkomst behorende eerdere algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen de onderhavige voorwaarden van toepassing hebben verklaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden worden bij de Zorgovereenkomst gevoegd en maken integraal deel uit van de Zorgovereenkomst tussen de Oogappelboom en de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger. Met de ondertekening van de Zorgovereenkomst aanvaardt de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger tevens de algemene voorwaarden en verklaart hij zich daaraan te zullen houden.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien en voor zover een dergelijke afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk in de Zorgovereenkomst wordt overeengekomen. Hetzelfde geldt voor een eventuele afspraak die de (gedeeltelijke) niet-toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden inhoudt.

Artikel 3 Zorgovereenkomst

3.1 De Zorg- en dienstverlening wordt van kracht door het aangaan van een Zorgovereenkomst tussen EdwinZorgt en de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger.

3.2 Een Zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan en treedt in werking direct na ondertekening dan wel op een in de Zorgovereenkomst afgesproken later tijdstip.

3.3 In het geval de Zorg- en dienstverlening feitelijk is begonnen op een tijdstip voorafgaande aan de ondertekening van de Zorgovereenkomst, geldt de aanvangsdatum van de Zorg- en dienstverlening als ingangsdatum van de Zorgovereenkomst. De Zorgovereenkomst treedt dan in werking met terugwerkende kracht tot en met het tijdstip van het feitelijke begin van de Zorg- en dienstverlening.

3.4 In het kader van de Zorgovereenkomst wordt een Doelplan opgesteld.

3.5 De Zorgovereenkomst, het Zorgplan en eventuele ondersteunende documenten en voortgangsdocumentatie vormen tezamen het zorgdossier. Het zorgdossier is te allen tijde inzichtelijk voor de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger en EdwinZorgt.

Artikel 4 Beëindiging en opzegging

4.1 Ieder der partijen heeft zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling het recht om de Zorgovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van:

het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst tussen EdwinZorgt en de Opdrachtgever;
het overlijden van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger;
surseance of faillissement van EdwinZorgt;
het verlopen van de afgegeven Beschikking, voor zover deze niet overgaat in een nieuwe en aansluitende Beschikking.
4.2 EdwinZorgt kan de Zorgovereenkomst schriftelijk opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen dat voortzetting van de Zorg- en dienstverlening in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

dat de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger een verplichting uit de Zorgovereenkomst niet naleeft;
de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de Zorgovereenkomst;
de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger gedragingen vertoont jegens medewerkers of cliënten van de Oogappelboom, die voortzetting van de Zorg- en dienstverlening niet meer mogelijk maken;
de omvang of zwaarte van de Zorg- en dienstverlening door een gewijzigde zorgvraag zich zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de Zorgovereenkomst gaat vallen;
tijdens de wen periode blijkt dat EdwinZorgt geen passende plek is voor de Budgethouder;
voortzetting van de Zorg- en dienstverlening niet mogelijk is vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd
de doelen behaald zijn;
er geen geldige Beschikking meer is;
4.3 EdwinZorgt zal bij opzegging zoals bedoeld onder 4.2.3 t/m 4.2.5. naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de Budgethouder.

4.4 In de gevallen genoemd in 4.2.3 t/m 4.2.5 kan opzegging door EdwinZorgt tegen elke dag van de kalendermaand geschieden zonder dat de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger enig recht op schadevergoeding heeft. De opzegtermijn bedraagt één maand, tenzij dringende redenen onmiddellijke beëindiging van de Zorgovereenkomst rechtvaardigen, dan wel in de Zorgovereenkomst of na minnelijk overleg naar aanleiding van de opzegging een andere termijn is overeengekomen.

4.5 De voorgaande leden laten onverlet dat een voor onbepaalde tijd afgesloten Zorgovereenkomst door ieder der partijen steeds kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand zonder dat een der partijen enig recht op schadevergoeding heeft.

Artikel 5 Beschikking

5.1 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger die met een PGB zorg inkoopt, dient een geldige Beschikking aan de Oogappelboom te overleggen.

Artikel 6 Zorg- en dienstverlening

6.1 Edwinzorgt biedt de Budgethouder Zorg- en dienstverlening overeenkomstig de eisen van goede zorgverlening en de geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en wetenschap.

6.2 EdwinZorgt verbindt zich tot geheimhouding van al hetgeen in het kader van de Zorg- en dienstverlening plaatsvindt en waarvan EdwinZorgt kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. EdwinZorgt zal zijn medewerkers eenzelfde geheimhoudingsplicht opleggen.

Artikel 7 Zorgplan, in- en toestemming

7.1 De afspraken over de uitwerking van de zorgvraag worden vastgelegd in een Zorgplan. Het

Zorgplan komt in overleg met en met instemming van de Zorg vrager tot stand. Het Zorgplan wordt zo spoedig mogelijk na het intakegesprek gemaakt.

7.2 Door instemming met het plan geeft de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger toestemming voor de uitvoering van alle handelingen die deel uitmaken van het Zorgplan. De instemming van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger moet uitdrukkelijk en eenduidig blijken. Geldig is elke schriftelijke c.q. elektronische wijze van akkoord waaruit de instemming uitdrukkelijk en eenduidig blijkt.

7.3 In geval van een kortdurende zorgvraag kan EdwinZorgt afwijken van het plan van aanpak zoals neergelegd in het Doelplan.

7.4 Bijstelling van het Doelplan kan tussentijds in overleg tussen de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger en EdwinZorgt plaatsvinden.

7.5 EdwinZorgt spant zich in, de in het Zorgplan geformuleerde doelstellingen te behalen. Het bereiken van beoogde doelen kan niet worden gegarandeerd. Derhalve kan EdwinZorgt er niet op worden aangesproken als deze doelstellingen onverhoopt niet worden behaald en is er enkel sprake van een ´inspanningsverplichting´ voor EdwinZorgt .

Artikel 8 Verplichtingen van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger

8.1 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger is verplicht alle gegevens en schriftelijke stukken die EdwinZorgt in redelijkheid nodig heeft voor het goed uitvoeren van de Zorg- en dienstverlening, tijdig ter beschikking te stellen.

8.2 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger is verplicht EdwinZorgt onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Zorg- en dienstverlening van belang kunnen zijn.

8.3 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van mondeling verstrekte informatie, de ter hand gestelde gegevens en schriftelijke stukken.

8.4 Indien de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger heeft verzuimd EdwinZorgt volledig en tijdig te informeren en hieruit schade voortvloeit, komt deze voor rekening van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger.

8.5 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger is verplicht een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) te sluiten gelet op de bij wet bepaalde aansprakelijkheid van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger.

8.6 Bij aanvang van de zorgverlening dient de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger EdwinZorgt op de hoogte te stellen van eisen en wensen ten aanzien van het gebruik van privé-eigendommen voor zover dit voor de uitoefening van de zorg van belang is.

8.7 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger zal zich niet ongewenst gedragen jegens EdwinZorgt of derden.

Artikel 9 Dossiervorming, geheimhouding en privacy

9.1 Ter uitvoering van de Zorg- en dienstverlening registreert EdwinZorgt (persoons)gegevens van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger en wordt een dossier aangelegd. Het Doelplan maakt deel uit van dit dossier.

9.2 Voor dossiervorming en het verstrekken van persoonsgegevens hanteert EdwinZorgt de regels zoals omschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), alsmede de op zijn situatie toepasselijke

specifieke regelgeving.

9.3 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger heeft het volledige recht op inzage in zijn gegevens, alsmede het recht op afschrift, aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van zijn gegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de op zijn situatie toepasselijke specifieke regelgeving.

9.4 EdwinZorgt verstrekt uitsluitend met toestemming van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger persoonsgegevens aan andere partijen. De toestemmingseis geldt niet voor zover tot het verstrekken van die gegevens wettelijk verplicht is of over de verstrekking specifieke afspraken met de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger heeft gemaakt.

9.5 EdwinZorgt en zijn medewerkers handelen overeenkomstig het door hem opgestelde privacy-beleid waarin de rechten van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger en de plichten van EdwinZorgt ter zake van de verwerking van de persoonsgegevens zijn uiteengezet.

Artikel 10 Klachten en geschillen

10.1 EdwinZorgt beschikt over een interne klachtenprocedure en over een externe geschillenprocedure. De externe geschillenprocedure staat in beginsel alleen open voor de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger die eerst de interne klachtenprocedure heeft gevolgd.

10.2 De interne klachtenprocedure vindt plaats volgens het klachtenreglement van EdwinZorgt. Het klachtenreglement wordt op verzoek door EdwinZorgt aan de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger toegestuurd en wordt tijdens de intake schriftelijk verstrekt.

10.3 De externe geschillenprocedure vindt plaats bij ´Klachtenportaal Zorg´ (www.klachtenportaalzorg.nl) volgens de regels die door Klachtenportaal Zorg worden gehanteerd. Alle informatie over de geschillenprocedure kan op de website van Klachtenportaal Zorg worden gevonden.

10.4 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger kan zich in de klachtenprocedure en de geschillenprocedure laten bijstaan door een klachtenfunctionaris. De informatie over de bijstand door de klachtenfunctionaris is opgenomen in het klachtenreglement van EdwinZorgt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 EdwinZorgt is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en vakmanschap door de EdwinZorgt, waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd.

11.2 De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt door de tekortkomingen is steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd.

11.3 EdwinZorgt is slechts aansprakelijk voor alle (gevolg)schade, of voor schade geleden door derden of veroorzaakt door overmacht voor zover de verzekeraar van EdwinZorgt genoemde schade vergoedt.

Artikel 12 Annulering van zorg en diensten

12.1 Te leveren zorg en diensten kunnen door de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger

worden geannuleerd met een minimale annuleringstermijn van twee werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de werkzaamheden.

12.2 In geval van niet-tijdige annulering brengt EdwinZorgt de volledige kosten in rekening, tenzij anders overeengekomen.

12.3 Indien EdwinZorgt een afspraak annuleert, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 13 Tarieven, facturering en betalingsvoorwaarden

13.1 Voor zover op het overeengekomen zorgaanbod bij wet vastgestelde tarieven van toepassing zijn, wordt het tarief bepaald volgens deze bij wet vastgestelde tarieven.

13.2 De prijzen en tarieven van het overeengekomen zorgaanbod kunnen jaarlijks worden aangepast aan de loon- en kostenontwikkelingen en/of bij wet vastgestelde tarieven.

13.3 EdwinZorgt behoudt zich het recht voor om reiskosten (kilometervergoeding en kosten van het reizen met openbaar vervoer) in rekening te brengen indien deze tijdens het leveren van de Zorg- en dienstverlening worden gemaakt.

13.4 Voor de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger met een PGB en of met een (gedeeltelijk) particuliere financiering anders dan een PGB geldt ten aanzien van de tarieven en de facturering voorts het volgende:

Bij het aangaan van de Zorgovereenkomst wordt voor het overeengekomen zorgaanbod de bijbehorende tarieven vastgesteld.
EdwinZorgt brengt de kosten op een gespecificeerde factuur wekelijks bij de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger in rekening. De factuur wordt op een wekelijkse termijn elektronisch ter beschikking gesteld aan de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De onder 2 genoemde factuur dient binnen zeven dagen na dagtekening te zijn ingediend bij de SVB.
Indien de factuur binnen de termijn van zeven dagen niet is ingediend, en derhalve betaling door de SVB niet plaatsvindt, zendt EdwinZorgt aan de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger een aanmaning waarbij de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger een termijn van veertien dagen wordt gegund om alsnog de factuur in te dienen bij de SVB. Wanneer ook deze termijn van veertien dagen verstrijkt zonder dat de factuur is ingediend of betaling heeft plaatsgevonden, is de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger in verzuim zonder dat nog een verdere ingebrekestelling is vereist.
Is de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger met betaling van het particulier gefinancierde gedeelte van de zorg in verzuim, dan worden de incassokosten conform de Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend op basis van een percentage van de hoofdsom, met een minimum van € 68,-.
EdwinZorgt kan verlangen dat de betaling van de onder 2. genoemde factuur geschiedt voor wat betreft het particulier gefinancierde gedeelte per automatische incasso. De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger zal dan binnen zeven dagen een automatische incasso verstrekken.
Indien het PGB tekortschiet, is de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger privé aansprakelijk voor het voldoen van de factuur.
Artikel 14 Auteursrecht

14.1 Met betrekking tot de door of namens EdwinZorgt uitgebrachte adviezen en/of publicaties berust het auteursrecht bij EdwinZorgt. De mede met advisering verband houdende stukken die door de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger aan EdwinZorgt zijn overhandigd, blijven eigendom van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger.

14.2 De Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger verbindt zich de door of namens EdwinZorgt uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van EdwinZorgt, tenzij sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

14.3 EdwinZorgt publiceert over in het kader van de Zorgovereenkomst verrichte werkzaamheden of diensten alleen met toestemming van de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger.

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Op een Zorgovereenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen naar aanleiding van een Zorgovereenkomst en de daarmee verbonden documenten, waaronder deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

15.3 Het bepaalde in het tweede lid brengt geen verandering in het recht van een Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger om een klacht op grond van artikel 10 in te dienen.

Artikel 16 Wijzigingen

16.1 Deze algemene voorwaarden kunnen door EdwinZorgt worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking dertig dagen na de dag waarop deze aan de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger zijn bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld.

16.2 Wijzigingen gelden tevens ten aanzien van alle op die datum reeds bestaande Zorgovereenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

16.3 Het wettelijk recht tot opzegging bij wijziging van de algemene voorwaarden in het geval dat deze wijziging voor de Budgethouder/Wettelijk vertegenwoordiger nadelig is, blijft onverlet.

Artikel 17 Slot

17.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 31 augustus 2018.

17.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene voorwaarden dienstverlening EdwinZorgt.

Onze gegevens

Frankenstraat 18a
2225 WV Katwijk aan Zee

Elise Smit
[e] mailto:Elise@edwinzorgt.nl
[t] +31 6 15 82 21 47

Cees van der Plas
[e] cees@edwinzorgt.nl
[t] 06 154 679 90